איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביליסטוצקי לאה   טלר (חן טוב) חיה   פינקלשטין נחום
בילסטוצקי לאה   נימקובסקי זלמן   קוזי יוסף נחום
חן טוב (חרשוכין) משה   פוסוסורסקי (חן טוב) חנה   קירז'נר (מוגילבסקי) גניה