איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשבל מנחם יוסף   וייסל (ויס) שלום שכנא   לוין (רוכלין) שולמית סימא
גולדשטיין אריה לייב   יעקבזון זלמן סלומון   לונדון אהרן
הלוי אהרון   כהנא אפרים שמואל   פרימן (טלר) חנה