איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה (טג'ר) אסתריה כוכבה   ירובסקי דינה   רפפורט טוביה חיים
אריה גבריאל   ירובסקי יוסף   רפפורט כתריאל
אריה רפאל   ליטוינסקי יעקב אלחנן   רפפורט שלמה יצחק
חיים בכורה   רפפורט בוריס ברוך   רפפורט שמעיה סימון