איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגי (אדג'י) יוסף   דיסקין אהרון   טומקין ישראל
ברואר יוסף   וילנר אלטס   עוזי יוסף
גודני נתן   זילברמן שרינה שיינדל   קישיוב יוחנן
דברה אבטליון   זינגר (לודמיר) שמואל   שחם אהרון