איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גודמן (לובמן) מרים   וייסבורד מנחם מרדכי   פרימן לאה
גולדברג (פרימן) שרה   זק אברהם   קוטקובסקי יוסף
גרוסברג ברק   חוינה יוסף   קפלן לאה
וולובלסקי (קרליץ) שיינה מלכה   סוקולקה (פרימן) צירקה   קרויזמן אברהם דניאל