איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקמן ליאון   סלומון איבון   שייד אליהו
ברקמן (כהנוב) נעמי   סלומון ג'ורג'   שרקון שמואל מרדכי
הובר שמואל יהודה   פריאלניק אפרים