איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשבל מנחם יוסף   הירשפלד חיים   לובמן (יצחקי) גיטל
בונדר ברינה ברוריה   זוסמן יצחק   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד
ביליסטוצקי לאה   חומה שרה טויבא   מדליה (שפרן) ליבה
בילסטוצקי לאה   יעקובי הלוי לאה   מדליה מרדכי
דרובין יואל   כהנסקי יהושע יעקב   פרוסקובר הניה