איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   גרינברג נחום   קלימקר דב
בונדר (גרינבלט) מרים   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   שוחט (גרינבלט) לאה
ביביס (שיינמן) טניה   מוגילביץ (גרינבלט) פרידה עליזה   שכטר (שעכטר) אהרון ליב
ביביס יצחק   מרימס מנשה מוניה   שכטר רחל
ברויטמן חיים   פינברג חיים    
גרינבלט שמואל   קולדין (גרינבלט) שרה