החתומים על ספר התקנות תרנ"ז
"פה ראשון לציון ז' אדר שני-אתתכ"ח לגלותנו (תרנ"ז). אחרי שבחרנו במושבתנו ראשון לציון כחמש עשרה שנה אשר נאספנו הנה מן הגולה לחיות פה מיגיע כפינו ולהיות בארץ האבות למופת בדרכינו המוסרים הרוחניים והגשמיים לאחינו המפוזרים, הננו נאספים היום, להכין לנו את התקנות הנאמרות להלן, למלא את חסרון הדברים הנחוצים למושבתנו היקרה, לטובת עדתנו, ולהביא שלום אמת נכון בין תושבינו".


תקנה ראשונה – תקנה שאין לשנות

"על כל אזרחי המושבה להשתדל להפריח את אשרה, לדאוג לקיומה, להרבות השלום לקשר האחדות ביניהם, למען נגיע אל המטרה הנשגבה אשר לפנינו".
מקורות
פרימן, א. מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים, עמ' 43.
רשימת החתומים על ספר התקנות משנת התרנ"ז ושנות לידתם ופטירתם
תר"ג-תרע"א, 1911-1843
תקצ"ב-תרע"ט, 1918-1832
תרל"ב-תש"י, 1950-1872
תרכ"ה-תש"ו, 1946-1865
תרל"ב-תשט"ו, 1955-1872
תרכ"ד-תרצ"ז, 1937-1864
תרנ"ג-תרפ"ד, 1924-1870
תקצ"ו-תרס"ו, 1906-1836
תרי"ח-תרע"ג, 1913-1858
נולד: תרכ"ד, 1864
תקפ"ה-תרס"ד, 1903-1825
תרל"א-תרפ"ב, 1921-1871
תרי"ח-תרפ"ב, 1922-1858
תרכ"ג-תרצ"ח, 1938-1863
תרי"ד-תרפ"ד, 1924-1854
תרל"ד-תרצ"ה, 1935-1874
תרכ"ח-תשכ"ד, 1964-1868
תקצ"ו-תרס"ג, 1903-1836
נולד: תרל"ו, 1876
תרכ"ד-תשי"א, 1951-1864
תרכ"ו-תרצ"ז, 1937-1866
תרכ"ב-תרצ"ג, 1933-1862
תרכ"ב-תרצ"ז, 1937-1862
תרכ"ד-1864, --1956
תר"כ-תש"ט, 1949-1860
תרכ"ג-תש"י, 1940-1863
תקצ"ה-תרע"א, 1910-1835
נולד: תרל"ה, 1875
תרכ"ג-תש"ז, 1947-1863
תקצ"ב-תר"ע, 1910-1833
תרכ"ד-תרפ"א, 1921-1864
תר"ב-תרפ"ו, 1925-1842
נולד: תר"ל, 1870
תר"ו-תרפ"ד, 1924-1846
תרכ"א-תרצ"ה, 1935-1861
תרכ"ב-תש"א, 1941-1862
תרל"ב-תש"ב, 1942-1871
תקצ"ח-תרע"ב, 1912-1838