מיילדות
שני דורות בטיפת חלב
בטיפת חלב: הרופא ד"ר רוזנבליט, האחות חוה קרלן
פניה לפידות הייתה המיילדת הראשונה שהעמיד ועד המושבה בשנת התרמ"ט, 1889, לרשותן של היולדות הראשוניות.
מאוחר יותר, נקבע באספה כללית (התרס"ב, 1901) "שחלק אחד משכירות המילדת ישולם מאת היולדות עצמן וחלק אחד ישולם לה מקופת הקהל".
זאת ועוד: "המילדת מקבלת את משכרתה מקופת העדה, עליה תיכף אחר הלידה להודיע מזה למנהל ספר הנולדים ואין עליה לקבל ילד עד אשר תהיה פתקא בתור קבלה מהועד, שהכניסו לקופת העדה התשלום הקבוע בעד זה".

המיילדות הציבוריות פעלו בראשון-לציון עד שנת התש"ד, 1944.
מקורות
ספר פרטיכלים ע1-2, תשרי-כסלו, תרס"ב, 1901.
א"מ פרימן, ספר היובל למושבה, 1912: כרך א' עמ' 24, כרך ב' עמ' 222.
רשימת המיילדות
חובשות ומיילדות בראשון לציון ושנות כהונתן
תרס"ב, 1902
תרס"ב-תרס"ג, 1903-1902
תרס"ד-תרע"ט, 1919-1904
תרע"ו-תרע"ח, 1918-1916
תרע"ט-תר"פ, 1920-1919
תרפ"ח-תש"ד, 1944-1928