רוקחים
בית המרקחת 1888
עם עלייתם של מייסדי ראשון-לציון על הקרקע, וכחלק מקביעת סדרי החיים במקום, קיבל על עצמו המייסד והאיכר צבי פוסיצ'לסקי – רוקח במקצועו – את משרת רוקח וחובש המושבה.
פקיד הברון רוטשילד, הירש, בנה לשם כך את 'בית הרפואות'. הרוקח עצמו התגורר בדירה הצמודה לבית המרקחת ועמד לרשות המתיישבים בכל שעות היממה. הפקיד הירש מימן את שכרו של הרוקח ואת התרופות שהובאו מפריז.
בכסלו התרס"א, 1900, העבירה פקידות הברון את בית המרקחת לידי עדת ראשון-לציון.
בית המרקחת של המושבה פעל בפיקוחם של ועד המושבה והמועצה המקומית עד קום המדינה.
בית המרקחת הפרטי הראשון במושבה נפתח בשנת 1926 על ידי פרץ קרלן ובמשך עשרות שנים, לצד בתי מרקחת פרטיים נוספים שנפתחו בעקבותיו, שירת את תושבי המקום.
מקורות
פרימן, א"מ, ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
חוזה עם המועצה ע2 – 2/3 תיק 2.
ספר פרטיכלים ע1 – 1.
רשימת הרוקחים ושנות לידתם ופטירתם
תרי"ד-תרצ"ב, 1932-1854
הרוקחים בראשון-לציון ושנות פעילותם כרוקחים
תרמ"ט-תרס"א, 1901-1889
תרס"א-תרס"ז, 1907-1901
תרס"ח-תרפ"ז, 1927-1908
תרפ"ז, 1927
תש"ט, 1949
תרנ"ט-תרס"ב, 1902-1899