מוכתרים
חשבון הוצאות המוכתרייה
המוכתרייה הוקמה בתקופת השלטון התורכי לאחר תום שלטון הפקידות במושבה. על פי החוק, נדרש כל ישוב לבחור נציג מתוכו "אי אחד היודע ומכיר את כל בני העדה".

על המוכתר הוטל לעמוד בקשר תמידי עם הממשלה ולהיות אחראי כלפיה בכל ענין וענין. "הוא יגבה את כסף המסים ויביאם לאוצר הממשלה ועליו לראות כי בני עדתו ימלאו את כל חובות הממשלה המוטלים עליהם ועל חתימתו וערבותו תסמוך הממשלה בנתינת כתבי תעודה לנוסעים (קרי: דרכון). תעודות ההולדה, שטרי מקנה וכדומה".

לצדו של המוכתר כיהן ועד המוכתרייה ובו חברים נושאי תארים שונים: "רב", "חכם", "יועץ" ועוד.
מקורות
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
לונץ, אברהם משה. מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים, תרנ"א.
רשימת המוכתרים
רשימת חברי ועד המוכתרייה ושנות לידתם ופטירתם
תרל"ב-תש"י, 1950-1872
תרנ"ג-תרפ"ד, 1924-1870
תרל"ט-תשל"ה, 1974-1879
תרל"א-תרפ"ב, 1921-1871
נולד: תרל"ט, 1879
תרכ"ג-תרפ"ז, 1927-1863
תרכ"ג-תש"ג, 1943-1863
תרל"ד-תש"ב, 1942-1874
תר"כ-תש"ט, 1949-1860
תרכ"ג-תש"ז, 1947-1863
תר"ב-תרפ"ו, 1925-1842
נולד: תרע"ז, 1917
תרל"ב-תש"ב, 1942-1871