locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Digmy Eliyahu   Rozenfeld Moshe   Vitchanovsky Haim
Hitrosh Yosef   Shamay Ronen   Volck Arie
Levin Meir   Shapira Moshe   Yosef Baruch
Lezarovitch Moshe   Shevel Menachem   Zayk Yaakov
Parnes Haim   Shkolnik Moshe