locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch Arieh Leib   Goldberg Eitan   Shapov Avraham
Chamami Shlomo   Greenhut Micha   Trachtenberg Yechiel
Dagan Ehud   Kampinski Shimon   Tzinder Max
Feldman Yosef Yaakov   Kirzner Yaacov   Yaacovi Pinchas
Frumkis Arye   Levi Kubrasi Izac   Yudelevitch Avshalom
Frumkis Yakov   Mizrachi Israel   Zarachowitch Shaul
Gindi Avraham   Morgenstern Itzhak   Zelig Shimshon
Gindi Igal   Peer Yaakov   Zelsky Shraga Fedya
Gindi Moshe   Potashnikov Shalom Shura    
Gissin Avshalom   Rappaport Binyamin