locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ben Naim Moshe   Kirsht (Duvdevani) Yerachmiel   Teomim Frenkel Moshe
Blau Reuben   Orbach Haime   Vardi (Burda) Pesach
Elyashiv Elhana Chune   Rogovski Moshe   Vidokler Moshe
Frumkis Haim   Segal Yoshavam   Viturz Moshe
Frumkis Yakov   Shin Yosef   Wishnavsky Arye
Goldstein Yosef   Shuchman Zvi   Zusmanovitch Baruch