locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Adiny Shlomo   Fialkow Moshe   Miller Elimelech
Arnon Argar (Erger) Israel   Freiman Shmuel   Neriya Itzhak
Ayzen Yoseph   Garfinkel Alexander   Pinchas Yechezkel
Ben Tzvi Shmuel   Garfinkel Jaqques Yaakov   Pomerantz Yosef
Ben Uziel Nissim   Gershberg Avraham   Proskover Leib Arye
Berger Zvi   Gerstner Yona   Rozen Adam
Biberman Israel   Gishri Moshe   Rozin Emmanuel
Bigeleisin Moshe   Hinkin Itzhak   Sharon (Avraham, Shlomovitch) Yosef
Brass Eliezer   Hinkin Yosef   Shemesh Itzhak
Cohen Yoel   Honixberg Erich   Shif Shimon
Deutsch Mordechai   Kaufer Shlono   Shneck Moshe
Doron (Dorogoyer) Josef   Klein Moshe   Sneider Alexander Shura
Elmaliah Lion   Levi Zvi   Tabib Shalom
Farber Yoseph Josy   Mayer Hanoch   Veinberg Moshe
Farber Zalman   Meirovitch Akiva   Zamsky Isaiah