locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shalmovitch Yaacov   Skelrod Yona   Uzy Yosef
Shalom Zecharia   Soslinsky Zelig   Valeroyk Yechiel
Shamay Zeev   Suliman Israel   Winer Avraham
Sharabi (Ben Yoash) Shalom   Tabak Dov   Yamshon Yoseph
Shechter Aharon Leib   Troibe Zvi   Yeshayahoo Yafe
Shneider Yaacov   Tsadok Aharon   Zehavi Moshe
Shochatovits Arie   Tsernichov Avraham   Zeltzer Yehiel
Shovali (Ben Shelomo) Seadyah   Tsvi Naeerner   Zilberstein Shlomo
Sibahi Zcharya   Ukashi Zecaria   Zodkevitch Tuvia