locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aloni Yair   Kivity Nisim   Schalit Henry Raphael Itzhack
Arbel Amihud   Levi Amnon   Sherman Alfred
Avrutsky Rotem   Mekogon Yehuda   Shiloni (Slonik) Asher
Ben Yeshiva (Perelman) Eliezer   Milman Josef   Shorer Haim
Bender Arie Arik   Neuman Leon Arye   Tsifroni (Tzpelvitch) Gavriel
Bender Avram   Noam (Zusman) Yechezkel   Vilinitz Shlomo
Bloch Daniel   Pechter Zvi   Yapou Eliezer
Egozi Arye   Peleg (Fect) Avraham   Yavetz Zeev
Goldshtein Dov   Porat (Prashkovsky) Uri   Zussman Ezra
Horowitz Amnon   Porter David