locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ben David (Zeitsov) Nira   Koyfman Shmuel   Segal Haim
Ben Eliezer Izack   Leibovitch Tzvi Harry   Shovali Haim
Cohen Naftali Haintz   Madmony Zeharia   Shussheim Moshe Eliyahu
Fictelberg Avraham   Maymon Menachem Mendel   Siani Isaschar
Fisher Aharon   Nir (Feldklein) Itzhak   Tomashin Zeev
Flum Shlomo Dov   Ploom Nathan Shmuel   Vafsi Refael
Fuks Elimelech Max   Proskover Shalom   Vilner Yona Zehev
Halperin Josef   Rasinski Dov   Viner Rudolf
Hendler Shlomo   Ratson Shalom   Yampolsky Aharon
Hod (Mizrachi) Nehama   Ratson Zearia   Yerushalmi (Yerozolinski) Avraham Itzhak
Kosovsky Mordehay   Robotchek Shimon   Zichel Zvi