locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ben David (Zeitsov) Nira   Leibovitch Tzvi Harry   Shovali Haim
Ben Eliezer Izack   Madmony Zeharia   Shussheim Moshe Eliyahu
Cohen Naftali Haintz   Maymon Menachem Mendel   Siani Isaschar
Fictelberg Avraham   Miyuchas Binyamin   Tomashin Zeev
Fisher Aharon   Nir (Feldklein) Itzhak   Vilner Yona Zehev
Flum Shlomo Dov   Ploom Nathan Shmuel   Viner Rudolf
Fuks Elimelech Max   Proskover Shalom   Vovsy Refael
Halperin Josef   Rasinski Dov   Yampolsky Aharon
Hendler Shlomo   Ratson Shalom   Yerushalmi (Yerozolinski) Avraham Itzhak
Hod (Mizrachi) Nehama   Ratson Zearia   Zichel Zvi
Kosovsky Mordehay   Robotchek Shimon    
Koyfman Shmuel   Segal Haim