locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Alony Yosef   Hoine Yehuda   Nachony (Nicker) Moshe
Batelman Noach   Israel Zvi   Pasternack Moshe
Beerenboym Avraham   Izenberg Mordechai   Penik David
Berkovitch Israel Leib   Izraeli Moshe   Perlman Yaakov
Berkovitch Beeri Shimon   Karmi (Chalufi) Zcharia   Pinchas Zecharia
Birenbaum Yosef   Kotalovski Itzhak   Pomerzntz Mordechay
Cahaovsky Aharon   Krasnovski Mordechai   Rabinovitch (Hacohen) Avraham
Cohen Itzhak   Krasnovski Zelig   Reesel Micharl
Cruvi Eliyahu   Kratchevski Meir   Rozenfeld Zelig
Eisenberg Hanan Leib   Kubany (Hobany) Shlomo   Rozenman Itschak
Elgiser Reuven   Lazenga Mordechai Dov   Rozenman Shmuel Emil
Esformos Avram   Levyant Aharon   Shani (Sneider) Avraham
Giladi (Novoprutski) Josef   Leyzarovitch Avraham   Shemar (Shmerler) Zvi
Goldman Menachem Nendel   Maori Yosef   Shindler Biniamin
Gurevitch Eliyahu   Mazover Mordechai   Shtokhamer Joshuah
Gurfein Asher   Miller Arie Layble   Solomonovitch Israel Zvi
Gutman Yehuda   Mizrachi Irmiyahoo Rami   Stalman Dov Ber
Hayman Moshe Yehoshua Halevy   Mizrachi Shlomo   Tabib Moshe
Hillman Aharon Baruch   Monk Yehuda   Tichman Yehuda
Hoine Avraham   Muktal Amihud   Vilkanski (Vikinski) Shimon