locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Adiny (Idelman) Yona   Hagin (Swartsblat) Alex   Metman Cohen Yehuda
Belkind Israel   Halevi (Gilbitz) Avraham   Nor Shmaryahu
Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Halprin Emanuel   Onn Avraham
Bet Halachmi (Komorov) David   Itzhaky Reuven   Press Isaiah
Caspi David   Karasenty Nissim   Rozen (Rozin) Matanya
Eytan Israel   Karner Avinoam   Shelef Menahem
Ezrony Yekutiel   Karon Aharon   Shenrap Shenhav Arye Leo
Galante Rafi   Kotzer Arye   Shimoni Shmuel
Goldman Yehuda   Krishevski Ezrachi Mordechai   Shneck Moshe
Gondelman Avraham   Lubman Mordechai   Zilberstien Yechezkel
HaCohen (Pozner) Shifra   Margalit (Margolis) Moshe