locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Hochman) Menachem Mendel   Freiman Yaacov   Kantor Kalman
Abramovitch Mordechai   Freiman Dror Aharon Mordehai   Koifman Zelig
Abramovitch Zeev   Ginzburg Noah   Lazaroff (Lazaroff) Avraham
Amchislavsky Yehuda Leib   Ginzburg Shneuer Zalman Eliezer   Levine Asher
Babitch Lippa   Gissin Arye Leib   Levontin Hacohen (Levontin) Zvi
Barad Avraham   Goldberg Itzhak Leib   Lubman Moshe
Belkind Shimshon   Goldenberg Binyamin   Markus Avraham
Ben Cohen (Prizant) Zvi   Goldstein Arye Leib   Medalya Avraham Itzhak
Ben Zeev Ahaon Roni   Goldstein Moshe   Ostashinski Shmuel
Ben Zeev Abramovitch (Ben Zeev) Shimon   Gordon Avraham Zeev   Papirmayster Aharon
Branitzky (Bralnitzky) Aba   Gordon Zeev   Papirmayster Baruch
Branitzky (Bralnitzky) Haim   Harkaby Alexander   Papirmayster Dov Berl
Branitzky (Bralnitzky) Mordechai   Haviv Lubman Dov Avraham   Pinchatchovitz Mordechai
Branitzky (Bralnitzky) Nathan   Haysmam Shraga Fayvel   Pomborovsky Shlomo
Cohen Moshe Aharon   Hillel Hillel   Pryelnik Ephraim
Cohen Shmuel   Hillel Itzhak   Rappaport Catriel
Davidson (Rivkind) Menachem Mendel   Hillel Naftali Avraham   Rappaport Shlomo Itzhak
Drubin Yoel   Horowitz Gershon   Rashavski Israel
Eizenband Levi Itzhak   Kahansky Mordechai   Schalit Eliezer Elhanan
Fishelzon Itzhak   Kaner (Kaner) Yaacov Mendel   Segal David