locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Hochman) Menachem Mendel   Freiman Yaacov   Koifman Zelig
Abramovitch Mordechai   Ginzburg Noah   Lazaroff (Lazaroff) Avraham
Abramovitch Zeev   Ginzburg Shneuer Zalman Eliezer   Levine Asher
Amchislavsky Yehuda Leib   Gissin Arye Leib   Levontin Hacohen (Levontin) Zvi
Babitch Lippa   Goldberg Itzhak Leib   Lubman Moshe
Barad Avraham   Goldenberg Binyamin   Markus Avraham
Belkind Shimshon   Goldstein Arye Leib   Medalya Avraham Itzhak
Ben Cohen (Prizant) Zvi   Goldstein Moshe   Ostashinski Shmuel
Ben Zeev Ahaon Roni   Gordon Avraham Zeev   Papirmayster Aharon
Ben Zeev Abramovitch (Ben Zeev) Shimon   Gordon Zeev   Papirmayster Baruch
Branitzky (Bralnitzky) Aba   Harkaby Alexander   Papirmayster Dov Berl
Branitzky (Bralnitzky) Haim   Haviv Lubman Dov Avraham   Pinchatchovitz Mordechai
Branitzky (Bralnitzky) Mordechai   Haysmam Shraga Fayvel   Pomborovsky Shlomo
Branitzky (Bralnitzky) Nathan   Hillel Hillel   Pryelnik Ephraim
Cohen Moshe Aharon   Hillel Itzhak   Rappaport Catriel
Cohen Shmuel   Hillel Naftali Avraham   Rappaport Shlomo Itzhak
Davidson (Rivkind) Menachem Mendel   Horowitz Gershon   Rashavski Israel
Drubin Yoel   Kahansky Mordechai   Schalit Eliezer Elhanan
Eizenband Levi Itzhak   Kaner (Kaner) Yaacov Mendel   Segal David
Fishelzon Itzhak   Kantor Kalman   Segal Reuven