locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shimshoni (Samson) Shlomo   Troibe Zvi   Yaacobi Shaul
Shkolnik Moshe   Tsamri (Wahllovelski) Issar   Yaakoby Uriel
Shmotkin Binyamin   Tschernov Dov   Yalovsky Avraham
Shnifer Zvi   Tulipman David   Yam Shahor (Tzermanovitch) Avraham
Sibahi Shalom   Tzalallichin Amos   Yampolsky Aharon
Sibahi Yosef   Tzalallichin Itzhak Haim   Yaniv (Pohatchevsky) Michael Micha
Sitkov Arye   Tzalallichin Yinon   Yaniv (Yanovsky) Yaakov
Slonim Shneor   Tzlil (Tzalilihin) David   Yudowitch Yehuda
Sneider Alexander Shura   Tzukerman Assael   Zaltzman Menachem Mendel
Spector Arie   Tzukerman Yoav   Zamir (Zussmanovitch) Theodor
Spector Hayme   Uberman Dov   Zamsky Meir
Spector Meir   Ukashi Shlomo Sliman   Zarachowitch Yaakov Koppel
Suliman Mordechai   Veinberg Isaiah   Zeiger Matanya
Tabib Moshe   Veinberg Yaacov   Zelsky Shraga Fedya
Tamari Arie   Veinberg Zalla   Zilberstein Ami
Trachtenberg Elchanan Elik   White (Weiss) Yehuda   Zilberstein Mordechai
Trachtenberg (Yehiel) Ezra   Winer Avraham   Zusman Gavriel
Trachtenberg Itzhak   Wishnavsky Meir   Zussman Binyamin
Trachtenberg Shai   Wolpert Uri   Zvieli Shraga