locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Markovitch Moshe Hayim   Ostashinski David   Rocha Yehonatam
Mawbry Aharon   Ostashinski Hertzel   Rodan Dror
Mazover Moshe   Penik David   Rotschild Shlomo
Meorach (Ostashinsky) Moshe   Pershcovski Azarya   Rottem (Vertheim) Yossi
Mitsmacher Avraham   Pinstein Yaacov Israel   Roujansky Avshalom
Mizrachi Ben Tzion   Pital Israel   Rozen Adam
Mizrachi Irmiyahoo Rami   Pohatchevsky Elyasaf   Rozen (Rozanski) Ofer
Mizrachi Israel   Pohatchevsky Elyashiv   Rozenfeld Amnon
Moravin Yaakov   Pohatchevsky Meir   Rozin Emmanuel
Mugrabi Yehuda   Prital (Premolnik) Menachem   Rubashkin Shlomo
Mushkeen Yosef   Rabinovitch Moshe Kufman   Salomon Ben Tzion
Nachmias Ran   Rabinovitch Noach   Salomon Benyamin
Nachmony Eliakum   Rabinovitch Yhuda   Samsonov Arye
Neiman David   Rabinovitsh Avraham Itzhak   Segal Moshe
Nitzan (Goldberg) Reuven   Rappaport David   Segal Yoshavam
Nordstein Menachem   Rappaport Moshe   Senyor David
Noyman Yochay   Ratzon (Ben Zeharia) Moshe   Shafran Itzhak
Ofer (Hershkovitz) Shimon   Rayzberg Moshe   Shaul Ehud
Ojan Seadyah   Rezurek Yaacov   Sher Shimo
Openheimer Binyamin   Rivlin Lifa   Sher Yosef