locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Rozenfeld Yosef   Stein Binyamin   Yamshon Yoseph
Rozenfeld Zelig   Stein Hanna   Yaverboym Simcha
Rozenman Erika   Teper Hana   Yavo (Rutenberg) Dvora Sabina
Rozenman Itschak   Tepper (Klien) Hanna   Yefet Solomon
Rozenman (Rudich) Rivka   Tsimelgiser Asher   Zandberg Yehiel
Rozenman Shmuel Emil   Tzenzor Elsa Aliza   Zayk Arei
Schneider (Kreps) Rachel   Tzenzor Emil Emanuel   Zayk Baruch
Sela (Friedrich) Bat Sheva   Tzigelroyt (Keren) Hanna   Zayk Lea Leike
Shaar Miryam   Udjan Adella   Zeev Froydental
Shapira (Miller) Ester   Varash Eliezer   Zinar Binyamin
Shapira (Hendler) Hana   Veinberg Shimon   Zinar David
Shenk (Cvashnevski) Lina   Viner Nachum   Zinar Shmaryahu Mantzur
Shneider (Kuts) Rivka   Viner Yehuda   Zinar Yaakov
Shteynbach Moshe Dov   Vovsy Refael   Zinar Yafa
Shtresler Aharon   Wolpert Uri   Zlotnik Yosef
Shtresler (Rathauz) Nechama Natti   Yaacovi (Varshawer) Herta   Zomerfeld (Papeh, Rozenblum) Garda
Shtresler Yehoshua   Yaacovi Wolter   Zucker (Szerman) Chaya
Spector Hayme   Yamshon Itzchak   Zucker Izhak
Spector Sarah   Yamshon (Rubinstein) Sarah   Zucker Yehuda