locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Levi Rozenman   Pomerzntz Mordechay   Roffman Boris Dov
Lewin Frida   Popko Baruch   Roiter Yerchmiel
Lobkinski Izak   Popko Bella Berta   Rozenbaum (Greenvald) Billa Bilha
Madmony David   Popko Israel Lolek   Rozenbaum Itzhak
Madmony Miriam   Porter Elisheva   Rozenbaum Max
Madmony Shlomo   Prashkovski (Levi) Pella Zipora   Rozenberg (Shtol) Maya
Madmony Zeharia   Pupko Reuven   Rozenberg Peretz Fritz
Malkin Alexander   Puterman Avraham Shlomo   Rozenberg Shara
Malkin (Aminitov) Yevgenia   Puterman (Bunim) Zehava Golda   Rozenman Akiva
Manni Rachamim   Rabinovitch (Hacohen) Avraham   Rozenman Eliezer
Markowicz Menachem   Rabinovitch (Mark) Golda Mirel Zehava   Rozenman Tova
Medalya (Holtzer) Ruth   Razi (Rozenberg) Zigi Shlomo   Rozental Alfred Avram
Michelson Eliyahu   Reichhardt Eliezer Erich   Rozental (Berenstien) Marta Malka
Michelson (Kamoschewits) Nechamma   Reichhardt (Pechner) Elisheva Edith   Rozner (Yaakobovski) Leoni
Miller (Kuperman) Elka   Reingold Hana   Rozner Rudolph Refael
Miller Leon   Reingold Moshe   Samuel Ludwig Eliezer
Milman Miryam   Reshef Moshe   Segal Haim
Nagar Shosana   Richter (Hen) Zelda Herta   Segal Rachel
Nativ (Rozenberg) Shulamit   Ringer (Gutgold) Sarah   Setainberg Arieh
Novepruzki (Narkonski) Sarah   Robotchek (Tzinder) Tzili Tzitzilya   Shani (Sneider, Alperin) Hanna