locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Blau Reuben   Kalderon Heim   Popko Reizel Rasha
De Suan Yaacov Yap   Kalderon Moshe
spouse: Haia Vida
  Rabinovitch Shmuel
Fialkow Moshe   Kalderon Moshe
parents: Heim, Sarah; spouse: Ester; born: 1926
  Shuster (Kleevanski) Rachel
First Avraham   Kubovi (Kubovitsky) Shaul   Shuvinski Itzhak
First (Kahan) Hava Ana   Kubovitsky Yehudit   Soffer Izak
Gibstein Yehoshua   Lazovski (Volinski) Shifra   Vilf (Blum) Rachel
Guli (Masud) Miryam   Lazovski Yosef   Wechsler Efraim Fishel
Guli Shalom   Meiri (Minchouzen) Naftali   Zarfati (Esformos) Ester Esterina
Kadar Yosef   Meiri (Laufer) Yaakov   Zelinger Israel Izi
Kalderon Aharon   Popko Arye