locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Blau Reuben   Kubovi (Kubovitsky) Shaul   Shuster (Kleevanski) Rachel
De Suan Yaacov Yap   Kubovitsky Yehudit   Shuvinski Itzhak
Fialkow Moshe   Lazovski (Volinski) Shifra   Soffer Izak
First Avraham   Lazovski Yosef   Vilf (Blum) Rachel
First (Kahan) Hava Ana   Meiri (Minchouzen) Naftali   Wechsler Efraim Fishel
Gibstein Yehoshua   Meiri (Laufer) Yaakov   Zarfati (Esformos) Ester Esterina
Guli (Masud) Miryam   Popko Arye   Zelinger Israel Izi
Guli Shalom   Popko Reizel Rasha    
Kadar Yosef   Rabinovitch Shmuel