locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Adamov Moshe   Kipnis Levine   Suliman (Katzin) Rina
Burstein Menachem Man   Malin Moshe   Taft Raphaely (Vilinitz) Aliza
Chen Tov Aliza Frydi   Malin Musha   Troibe Zvi
Chen Tov (Harshuchin) Moshe   Malin Shlomo   Veinberg Yehuda Loevi
Chen Tov (Charashuchin) Poza Pnina   Melamed (Gurevitch) Hassya   Vilinitz Pnina Fania
Dudes (Vilinitz) Hanna   Mogilevsky Salva Tehila   Vilinitz Shlomo
Gura Shoshna   Phaynstein Dora   Vilinitz-Hovev Nathan
Harash Eliyahu   Sadomsky Nahum   Wishnavsky Meir
Harash Reuven   Shmueli (Palchovitch) Shmuel   Zer zion (Karmin, Zitzer) Nehama
Hovav (Vilinitz) Meir   Shnifer Nathan   Zilberman Sarina Sheindel
Hovav (Vilinitz) Zvi   Shorer Haim