locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Boulkind Zahava Golda   Kroyn Tzvitela   Sitkov Issachar
Bussel Chayuta   Levine Samuel   Tauber Nahamn
Bussel Yosef   Nimkovsky Zina   Yaacovi Ben Zion
Fross (Proskorovsky) Yehuda   Ratner Alexander   Yaakoby (Rabayov) Roza
Gotthilf Shlomo   Ratner Shimon Yeshiva   Yeivin Nissan
Klivitzki Shaul Zeev   Shnifer Hana Batya    
Kroyn Avraham   Shnifer Zvi