locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aharonovitch Yaakov   Kazanovsky Menahem   Papirmayster Shalom
Asherov Rachel   Kazarovski Menachem   Peres (Papiemeister) Miriam
Asherov Shaul   Kazranovski Rivka   Segal Mordechay Yoel
Asherov Shlomo   Krauze Eliyahu   Shimoni (Papirmayster) Dina
Asherov Shmuel   Levine (Goldblat) Dvorah   Smolizanski Moshe Nissan
Asherov Tcherny   Lubman Moshe   Smolizanski Shimon Eliezer
Asherov Yehoshua   Miller (Kolka) Binyamin   Uness Shlomo Naftali Hertz
Ben Yehudah (Uness) Hemda   Neiman Yosef   Weiss Gutel Tova
Cohen (Papiemeister) Minya   Papirmayster Aharon   Yahud (Cohen) Esther
Fainshtein (Virtzer) Yona Tzvi   Papirmayster Dov Berl   Yahud Yichye
feinstein (Milchiker) Bluma   Papirmayster Gershon    
Horowitz (Papiermeister) Rachel   Papirmayster (Dvidson) Leah