locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abulafiah Shlomo   Hayman Baruch   Shechter Aharon Leib
Amchislavsky Yehuda Leib   Hayman Itzhak   Small (Smolizanski) Aharon Adolf
Berkovitch (Lazarov) Breiner   Hayman Moshe Yehoshua Halevy   Smolizanski Yaacov Zeev
Brass Yehoshua   Krishevski Yaacov Haim   Smolizanski (Antin) Yohana Haya Leah
Glazer Zelig   Marsh (Markovitch) Yaakov   Trachtenberg Yehiel I
Halevi Yosef   Reznik Ishaihu   Wisman Yosef
Hankin Belkind Olga   Rupman Tzvi Hirsh   Zeiger (Smolizanski) Berta Batya