locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Sheinberg Moshe   Tentzer (Broitman) Rina   Wolfenzon David
Shenrap Shenhav Arye Leo   Tolmatzky (Visser) Tova   Yaacovi Yehezkiel
Shiloni (Yekutiely) Bracha   Tolmatzky Zalman   Yaakobovitch (Weiss) Esther
Shlezinger Lea   Troibe Rachel   Yamshon Itzchak
Shovali Shimon   Tzarum (Yahud) Shoshana   Yamshon (Rubinstein) Sarah
Shtadler (Israeli) Razia   Tzizling Avihood (Sheinberg) Dvorah   Yamshon Yoseph
Shteynbach Chezi Yechezkel   Tzur Zeev   Yaniv Yona
Shteynbach Miryam   Vaxelman (Frenkel) Haia   Yefet Solomon
Shteynbach Moshe Dov   Vaxelman Israel   Yekutiely Shimon
Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina   Vinkor (Shpitalnik) Tirtza   Yekutiely (Kipniss) Zmira
Silverman (Zeisler) Gavriela   Vinokor Matityahu   Yudelevitch Reuven
Stav (Sikler) Yehuda   Wax (Lapidot) Lea   Zayk Jakob
Stokhamer Nechemia   Weiner (Yudelovitch) Yosheveat   Zilberstein (Shor) Ora Nechama
Tamir (Nachmony) Zahava   Weiss Itzhak   Zusman Leo