locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shteynbach Miryam   Tzur Zeev   Yamshon (Rubinstein) Sarah
Shteynbach Moshe Dov   Vaxelman (Frenkel) Haia   Yamshon Yoseph
Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina   Vaxelman Israel   Yaniv Yona
Silverman (Zeisler) Gavriela   Vinkor (Shpitalnik) Tirtza   Yefet Solomon
Stav (Sikler) Yehuda   Vinokor Matityahu   Yekutiely Shimon
Tamir (Nachmony) Zahava   Wax (Lapidot) Lea   Yekutiely (Kipniss) Zmira
Tentzer (Broitman) Rina   Weiner (Yudelovitch) Yosheveat   Yudelevitch Reuven
Tolmatzky (Visser) Tova   Weiss Itzhak   Zayk Jakob
Tolmatzky Zalman   Wolfenzon David   Zilberstein (Shor) Ora Nechama
Troibe Rachel   Yaacovi Yehezkiel   Zusman Leo
Tzarum (Yahud) Shoshana   Yaakobovitch (Weiss) Esther    
Tzizling Avihood (Sheinberg) Dvorah   Yamshon Itzchak