locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Kipnis Shai   Patai (Tolkivski) Neomy   Shevach (Benlulu) Rachel
Kish Schalit Sonia Victoria   Peleg (Tsimelgiser) Morsechai Motke   Shmotkin Tova
Knol Morsechai Moti   Penini (Itzhaki) Shara   Shoval (Cohen) Miriam
Kotzer Batya   Perry Dalia   Shragay Menachem
Leshem (Lifshits) Mordechai Motke   Plotkin (Klivanov) Nediva   Shterenglaz (Felsman) Judith
Leshem (Lokshin) Yaakov   Pohatchevsky Elyashiv   Spector Shlomo
Levav (Wolfenson) Dvorah   Pohatchevsky Meir   stavi (Branitzky) Shulamit Pita
Livni Sonia   Regbi (Landman) Ruth   Stein Ulla Urzulla
Madmony Zion   Reichhardt Yakov Israel   Steinman (Elkayam) Aliza
Malchov (Rabinovitch) Necha   Rogel (Zusman) Neomy   Tabib Binyamin
Maor (Austin) Shiela   Rohar Izi   Tabib Bracha
Matzkin (Vilner) Hana Anni   Ronen (Kaushanski) Avraham   Topper Mordechai
Mazorsky (Lichtental) Pnina   Rozenblatt (Hissin) Hava   Tshachar Aliza
Meir (Alhimeister) Herbert   Rozenfeld Yosef   Turkia Simcha
Mitt Max   Schalit Moshe   Ukashi Pnina
Mizrachi Seadia   Sharshevski (Rouzansky) Rachel   Uzi Yehzkel
Naor (Mizrachi) Binyamin Beni   Shaulov (Abramov) Malka   Veresh (Vertesh) Nehama
Neustein David   Shealtiel Moshe   Vindman (Yosha) Sarah
Nir Amos   Sheder (Horovits) Shlomit   Weinshelbaum (Araki) Avigail
Nisimov Gershon   Shenhav (Finelstein) Haim   Weinstock (Barden) Bat Ami