locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Messer Shlomo   Pupko Reuven   Tortzky (Rabinovitz) Hanna
Milman Miryam   Razi Efron   Tzitrin (Dimant) Malka
Mintz Elchanan   Ron (Rozenman) Avraham   Tzuri Yossef
Mizrachi Shmuel   Roujansky Ami   Vald (Morgenshtern) Drora
Mordoch Eliyahoo   Rozenfeld (Silverman) Klara   Veinberg (Rot) Henya
Mugilevski Moshe   Segal Shmuel   Veingerten Yehuda
Natanyahu Ben Tzion   Shatzberg Yechezkel Hezzi   Vilbosh Yoel
Nussovitz Rachel   Shenk (Cvashnevski) Lina   Weinstock Yosef
Olpiner Zohar   Shimoni Ziva   Weisberg Hanoch
Olynki Avraham   Sibahi Zvia   Yakobson Emmanuel
Payness (Malach) Ayala   Sitbon (Olivenboim) Edna   Yalovsky (Perlin) Etikah
Peer (Zehavi) Nira   Sitkov Arye   Yaskil (Hadad) Shulamit
Peled (Rozenfeld) Aharon   Skrabnik (Ragonis) Simcha Hedva   Zak Alex
Pines Yehuda   Tabib Itzhak