locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Markowicz Asher   Peled (Rozenfeld) Aharon   Tabib Itzhak
Meinzner (Oliar) Ziprah   Pines Yehuda   Tortzky (Rabinovitz) Hanna
Meiri (Davidowitch) Libi   Pupko Reuven   Tzitrin (Dimant) Malka
Messer Shlomo   Razi Efron   Tzuri Yossef
Milman Miryam   Ron (Rozenman) Avraham   Vald (Morgenshtern) Drora
Mintz Elchanan   Roujansky Ami   Veinberg (Rot) Henya
Mizrachi Shmuel   Rozenfeld (Silverman) Klara   Veingerten Yehuda
Mordoch Eliyahoo   Segal Shmuel   Vilbosh Yoel
Mugilevski Moshe   Shatzberg Yechezkel Hezzi   Weinstock Yosef
Natanyahu Ben Tzion   Shenk (Cvashnevski) Lina   Weisberg Hanoch
Nussovitz Rachel   Shimoni Ziva   Yakobson Emmanuel
Olpiner Zohar   Sibahi Zvia   Yalovsky (Perlin) Etikah
Olynki Avraham   Sitbon (Olivenboim) Edna   Yaskil (Hadad) Shulamit
Payness (Malach) Ayala   Sitkov Arye   Zak Alex
Peer (Zehavi) Nira   Skrabnik (Ragonis) Simcha Hedva