locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Elran (Zur) Esther   Herman David
Abaiov Menashe   Entin Ben Zion   Higins (Halevy) Ruth
Abaiov Pinchas   Fienstein Yaacov Israel   Horovits (Meklenburg) Tanya
Agasi (Etinger) ;   Frenkel Sarah Salli   Hovav (Vilinitz) Zvi
Alester (Marshinski) Yehudit   Frid Yehuda   Hoyne (Urman) Rivka
Allingham Conal Wolsey   Gabay (Kvashnevski) Sarah   Itzhaki (Abramov) Ruth
Alojy Eldad   Gibstein Dora   Karlan (Shochat) Chava
Anzikovski Kohen (Fefer) Judith   Gissin (Zinger) Rosa Shoshana   Karniel Uri
Arieh Gavriel   Goldberg Emanuel   Krishevski Yaakov
Bialik (Yakobson) Adina   Goldmann (Hirsh) Sima   Krumhults Tovah
Bidlovski (Gorski) Ester   Goorarie (Elkon) Yehudit   Lavie (Levinstein) Fredi Gad
Blecher (Maklev) Nomi   Gordon Nachmab   Levinberg Zipora
Bodesky (Hankin) Yehudit   Goren (Goldorin) Baruch   Levine (Levyant) Olga
Bruk Israel   HaCohen (Shukry) Zipora   Lipman (Becker) Shoshana
Brumberger (Buchaster) Berta   Hanover Hanaor Shmuel Zigfrid   Lishansky Tuvia
Cohen (Levy) Adelah   Hanuca (Zizubi) Margalit   Lubliner (Branholts) Ester
Dashevsky (Uzeri) Esther   Harel (Weiss) Yehuda   Meirovitch Zeev Doc
Dashevsky Pinchas   Hashavya (Soslinsky) Dina   Miransky (Myron) Joshua (Yeshoua)
Drojnitski Hanna   Hayman Nahum   Mizrachi Avraham
Elmaliah (Tshernov) Zahava   Helman (Veinberg) Aviva   Morgenstern (Zinovitch) Batia