locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Lea, Shefer)   Gat Moshe   Kaushansky Itzhak
Abramson (Hiller) Pnina   Gavrielov David   Kenengiser Zalman
Albar Leah   Gedassy (Meshulam) Miriam   Kfir (Libel) Nahum
Alffie Zecharia   Gefen (Hertzog) Sara   Kohen Aharon
Alony (Kalderon) Dina   Gershman (Zack) Batya Bashe   Kotalovski Itzhak
Alroy (Ratski) Pinchas   Gershonovitch (Ben Zvi) Yona   Levi (Mai) Hanna
Arem (Hershkovitz) Tova Gittel   Geva Yariv   Levi (Wahab) Yonah Hamama
Arem Yaakov   Ginzburg (Goldberg) Leah   Levine Zalman Yoram
Bar Michael   Gordon (Kirzner) Rivka   Liss (Sheftel) Frida
Bazar Arie   Goren (Granovsky) Tzvi   Litvak Yaakov
Becker Alexander   Gorodezki Izak   Lowenstein Eester
Boygen Yona   Haiman Keta Katarina Hana   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel
David (Fisher) Akiva   Hamady (Okashy) Bechora   Mantzur (Araki) Miriam
Dorfan Yoav   Har-On (Tepper) Miriam   Mawbry (Tabib) Rachel
Eisenberg Hanan Leib   Hayman (Lerer) Dvora   Meiri Bella
Eylon (Segal) Avigail   Hilzenrat Moshe Max   Minkov Hilel
Feilchenfeld Josef   Homa Eliyahu   Omessy Amnon
Frank Yaacov   Imergot (Yahud) Yehudit   Omessy Shalom
Frenkel (Yudelovitch) Hashuva   Kaner Klarah   Peres Yoel
Gafla Yerocham   Kaushansky (Margalit) Devora   Pinsky Leon