locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Keshet (Kirzner) Moshe   Pohatchevsk Bental Yonadav   Sinuany Yaacov
Klimker David   Prosskawer Hans   Steirman (Nusboim) Ziva
Klipper (Aurbach) Sali   Rabayov Avner   Tabib (Hamami) Yona Kadia
Koochin Shlomo   Rabinovitch (Damari) Sarah   Teomim Frenkel Chana
Krasnovski Nechama   Rappaport (Salomon) Hanna   Tsemach Rachel
Krichevski Lucie   Rodnitzky Yemima   Tsimelgiser Haya
Krishevski Ami (Amiel) Yehudit Ida   Rotem (Miller) Arye   Tzigelroyt Yehuda
Labzovski (Hildesheim) Mala   Rotschild (Frank) Tzili   Ulevski Moshe
Landau Yigal   Rozner Tzvi   Vakselman Sarah
Levi (Yaari) Miriam   Rubinstien (Hershkovitch) Yael   Vashitz (Epstein) Hanna Anna
Levi Shaul   Salonimsky Yosef   Weiner Gideon
Levilicht (Blumberg) Esther   Segal (Kohen) Miriam   Wircer (Zusman) Sarah
Madnick (Krivins) Ruth   Shachar Itzhak   Wishnavsky (Firsht) Malca
Marcus (Harlap) Yoheved   Shamay Avraham   Wolfa Eliyahu
Matzger Heintz   Sharabi Miriam   Yabo Yoseff
Melamed Hanah   Sharon (Halevy) Tama   Yaniv (Birman) Miriam
Michaely Tamar   Shlomo Ora   Zaitsov Rivka
Mizrahi Ester   Shragay (Bruk) Ester   Zamsky (Fuks) Shulamit
Moial (Yashkolevitch) Ruth   Shulman (Wilffovitch) Ziporah   Zeidman Simon
Morgenshtern (Avrahamit) Hanna   Shvartzshtark Moshe   Zigalbaum Alex