locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Levine Ezer Edgar   Rasinski (Grossman) Rivka Riva   Simanski Clara
Linden (Blumberg) Ahuva   Raz (Rasinovski) Yaacov   Suliman Shlomo
Madover oseph   Regbi (Rogovski) Haim   Tschernov Moshe
Mahnifker Ezra   Reitshok Yaacov   Tzizling Avihood Ben Tzion
Makov Ruth   Rogotner (Senior) Zipora   Urishevitch Mordechay
Makov Uri   Rom (Worm) Uri   Vilinitz-Hovev Nathan
Marsh Albert   Rosenfeld (Pohatchevsky) Elisheva   Vovsy (Shapiro) Miriam
Maymon Menachem Mendel   Rosenfeld (Alcalay) Liliane   White (Weiss) Yehuda
Mazel Shraga   Rotman Mordechai Yehuda   Wishnavsky Moshe
Meirovitch Ofra   Rottem (Vertheim) Yossi   Woterman Refael
Mishory Avraham Noa   Rozin (Pashchanski) Mania Miriam   Yam Shahor (Davidson) Leah
Mitsmacher Shlomo   Rubashkin (Cohen) Shoshana   Yankelevitch Zahava
Mizrachi Yaakov   Segal (Gold) Tova   Yulewitch (Gelgut) Sarah
Moster (Milmut) Miryam   Shbali Shimon   Zeisler Saul Slo Saleck
Noiman Levinshtein (Feldman) Dvorah   Shealtiel (Kastoriano) Ester   Zilberman Rozen (Gordon) Aliza
Perry (Perlin) Aminadav   Shniederman (Litvak) Sonia   Zinar Shmaryahu Mantzur
Pinchatchovitz Heiman   Shuster yossef   Zisman Michael
Popko Bella Berta   Shvily Itzhak   Zussman (Glick) Leah