locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Kremer (Hen Tov) Rachel   Olynki Miriam   Tolmatzky (Visser) Tova
Kries Egon, Eliyahu   Plotnick Moshe   Tsiper (Levyant) Manya
Krivins (Krichevski) David   Rimon Amos   Tzivlin Falu
Kruck Shalom   Ron Shulamit   Ushdi Haim
Lamishov (Zinger) Miriam   Rotschild Shlomo   Vinikor Aminadav
Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit   Roujansky (Glazer) Rivka   Waterman (Simon) Betsy
Lavok Moshe   Segal (Simonovsky) Leah   Weisberg Zeev
Levine Zeev   Shalitta Israel   Wolpert Natan Zelig
Liberman Yerucham   Shamay Ronen   Yahud Reuven
Malchan (Tanami) Ziona   Shoklender Zalman Syoma   Yanay (Yanovsky) Yehuda
Mandelbom Sarah   Shoval (Goldin) Shoshana   Yeivin Shmuel
Markowicz Menachem   Shuvinski Itzhak   Yudelevitch Yehuda
Mayer Hanoch   Sochozevsky (Goldman) Hana   Zaltzman Tzvi
Mazover Shmuel   Spector Arie   Zamsky Shmuel
Mekanic Pinchas   Spector (Wolf) Sarah   Zehavi (Zivlin) Aharon
Melamed (Gurevitch) Hassya   Stav Naaman   Zilberman (Hissin) Nehama
Nachony (Nicker) Moshe   Tepper Nahum   Zipstein (Gordon) Esther
Olinki Batya   Terach Batya