locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Koochin (Shor) Lea   Nusboim David   Terach Batya
Kotzer Hanna   Olinki Batya   Tolmatzky (Visser) Tova
Kremer (Hen Tov) Rachel   Olynki Miriam   Tsiper (Levyant) Manya
Kries Egon, Eliyahu   Plotnick Moshe   Tzivlin Falu
Krivins (Krichevski) David   Rimon Amos   Ushdi Haim
Kruck Shalom   Ron Shulamit   Vinikor Aminadav
Lamishov (Zinger) Miriam   Rotschild Shlomo   Waterman (Simon) Betsy
Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit   Roujansky (Glazer) Rivka   Weisberg Zeev
Lavok Moshe   Segal (Simonovsky) Leah   Wolpert Natan Zelig
Levine Zeev   Shalitta Israel   Yanay (Yanovsky) Yehuda
Liberman Yerucham   Shamay Ronen   Yeivin Shmuel
Malchan (Tanami) Ziona   Shoklender Zalman Syoma   Yudelevitch Yehuda
Mandelbom Sarah   Shoval (Goldin) Shoshana   Zaltzman Tzvi
Markowicz Menachem   Shuvinski Itzhak   Zamsky Shmuel
Mayer Hanoch   Sochozevsky (Goldman) Hana   Zehavi (Zivlin) Aharon
Mazover Shmuel   Spector Arie   Zilberman (Hissin) Nehama
Mekanic Pinchas   Spector (Wolf) Sarah   Zipstein (Gordon) Esther
Melamed (Gurevitch) Hassya   Stav Naaman    
Nachony (Nicker) Moshe   Tepper Nahum