locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Kries Egon, Eliyahu   Ron Shulamit   Tzivlin Falu
Krivins (Krichevski) David   Rotschild Shlomo   Ushdi Haim
Kruck Shalom   Roujansky (Glazer) Rivka   Vinikor Aminadav
Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit   Segal (Simonovsky) Leah   Waterman (Simon) Betsy
Lavok Moshe   Shalitta Israel   Weisberg Zeev
Levine Zeev   Shamay Ronen   Wolpert Natan Zelig
Liberman Yerucham   Shoklender Zalman Syoma   Yahud Reuven
Mandelbom Sarah   Shoval (Goldin) Shoshana   Yanay (Yanovsky) Yehuda
Markowicz Menachem   Shuvinski Itzhak   Yeivin Shmuel
Mayer Hanoch   Sochozevsky (Goldman) Hana   Yudelevitch Yehuda
Mazover Shmuel   Spector Arie   Zaltzman Tzvi
Mekanic Pinchas   Spector (Wolf) Sarah   Zamsky Shmuel
Melamed (Gurevitch) Hassya   Stav Naaman   Zehavi (Zivlin) Aharon
Nachony (Nicker) Moshe   Tepper Nahum   Zilberman (Hissin) Nehama
Olinki Batya   Terach Batya   Zipstein (Gordon) Esther
Plotnick Moshe   Tolmatzky (Visser) Tova    
Rimon Amos   Tsiper (Levyant) Manya