locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramov Dvorah   Bussel Chayuta   Kahn Kurnet Moriss
Adamov Moshe   Chamami Simcha   Kalir Haia
Ariely Yasha Yaakov   Chill Gershon   Kamintzer (Raba) Sharlotta
Avidar (Perlmutter) Reuven   Chill (Gutman) Zelda   Kampinski Yehudit
Barashevsky (Sax) Tova   Dimant (Pryies) Bluma   Kless Shulamit
Barden (Beck) Esther   Efrar Beno   Kniznik Moshe
Baskind Nadav Aminadav   Fecht David   Kosovsky (Vaxman) Zipora
Benary Issar   Frenkel Yosef   Krantz (Miller) Bluma
Berger (Alchamister) Zipora   Frumkis (Osherov) Shifra   Levi (Kashi) Tova
Berkovitch Israel Leib   Garfinkel (Rozen) Rivka   Marom (Virshechovski) Shaul
Berkowitch Chaim   Geffen Dov   Mashania Yaacov
Berkowitch Chnoch   Gloibeman (Kats) Rachel   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Berkowitch Miryam   Gluska Seadyah   Mizrachi (Zeytuni) Mordechay
Berkowitch (Tepper) Talya   Gordon (Eidelman) Haya Leah   Mushin (Shteinberg) Tzila
Bernstein Eva   Gotgold Yaakov   Osherov Yehoshua
Bigeleisin Moshe   Gvirts (Erlich) Elka   Ostashinski David
Blumberg Arye   Haruvy (Boxer) Nachman   Otchep Yocheved
Branitzki Tzvi Hirsh   Hedda Albert   Pershcovski Azarya
Braver Ester   Heippert Meir Max   Proskover Shalom
Braver Menachem   Hirshbruch Peretz   Rabinovitch Shmuel