locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramov Dvorah   Chamami Simcha   Kahn Kurnet Moriss
Adamov Moshe   Chill Gershon   Kalderon Sarah
Avidar (Perlmutter) Reuven   Chill (Gutman) Zelda   Kalir Haia
Barashevsky (Sax) Tova   Dimant (Pryies) Bluma   Kamintzer (Raba) Sharlotta
Barden (Beck) Esther   Efrar Beno   Kampinski Yehudit
Baskind Nadav Aminadav   Fecht David   Kless Shulamit
Benary Issar   Frenkel Yosef   Kniznik Moshe
Berger (Alchamister) Zipora   Frumkis (Osherov) Shifra   Kosovsky (Vaxman) Zipora
Berkovitch Israel Leib   Garfinkel (Rozen) Rivka   Krantz (Miller) Bluma
Berkowitch Chaim   Geffen Dov   Levi (Kashi) Tova
Berkowitch Chnoch   Gloibeman (Kats) Rachel   Marom (Virshechovski) Shaul
Berkowitch Miryam   Gluska Seadyah   Mashania Yaacov
Berkowitch (Tepper) Talya   Gordon (Eidelman) Haya Leah   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Bernstein Eva   Gotgold Yaakov   Mizrachi (Zeytuni) Mordechay
Bigeleisin Moshe   Guday Yosef   Mushin (Shteinberg) Tzila
Blumberg Arye   Gvirts (Erlich) Elka   Osherov Yehoshua
Branitzki Tzvi Hirsh   Haruvy (Boxer) Nachman   Ostashinski David
Braver Ester   Hedda Albert   Otchep Yocheved
Braver Menachem   Heippert Meir Max   Pershcovski Azarya
Bussel Chayuta   Hirshbruch Peretz   Proskover Shalom