locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Krishevski Ami Raoul Samuel
Abaiov Liora   Goldenberg Moshe Mussa   Kutzersky Yehudit
Abramson Arie   Goldin Nisan   Lapidot Zeev Vova
Abramson (Blum) Rachel   Gordon Avraham   Levant (Koyfman) Shoshana
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gordon (Schalit) Rachel   Levi Itzhak
Agranat Dov   Gotthilf Shlomit   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Anisfeld Tzvi Hirsh   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Mantsur Yosef
Asa (Arei) Sarah   Halevi Haim Yehoshua   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Ben Ami Biniamin   Halevi (Levin) Israel   Mitsmacher (Boygen) Sheyndel
Ben Arie (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Neuman Philip
Biberman Israel   Hillel Naftali   Noe' Artur
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Parpari Shabtai
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Patrias Max
Dobrovsky Eliyau   Ichilov (Unger) Hanna   Prashkovski (Levi) Pella Zipora
Dubrovsky Mordechai   Izrael Tilla Tehila   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Elizov Moshe   Kalderon Moshe   Reisfeld Karl
Elyashiv Elhana Chune   Komrov Avner   Samberg Rivka
Ephraim (Chammami) Simcha   Koritovsky Ester   Sharshevski Zondel
Fein (Mints) Milca   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Shaul Daniel
Fienstein (Makov) Shifra   Kratchevski (Cohen) Helen   Shif (Ginzburg) Hassya