locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Kutzersky Yehudit
Abaiov Liora   Goldenberg Moshe Mussa   Lapidot Zeev Vova
Abramson Arie   Goldin Nisan   Levant (Koyfman) Shoshana
Abramson (Blum) Rachel   Gordon Avraham   Levi Itzhak
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gordon (Schalit) Rachel   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Anisfeld Tzvi Hirsh   Gotthilf Shlomit   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Asa (Arei) Sarah   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Neuman Philip
Ben Ami Biniamin   Halevi Haim Yehoshua   Parpari Shabtai
Ben Ariye (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Patrias Max
Biberman Israel   Hillel Naftali   Pershcovski (Levi) Pella Zipora
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Reizfeld Karl
Dobrovsky Eliyau   Ichilov (Unger) Hanna   Samberg Rivka
Dubrovsky Mordechai   Izrael Tilla Tehila   Sharshevski Zondel
Elizov Moshe   Kalderon Moshe   Shaul Daniel
Elyashiv Elhana Chune   Komrov Avner   Shif (Ginzburg) Hassya
Ephraim (Chammami) Simcha   Koritovsky Ester   Shkolnik (Catzler) Noga
Erlich Yoseph   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Shpeir (Freiman) Vered
Fein (Mints) Milca   Kratchevski (Cohen) Helen   Sneh (Klinbaum) Moshe
Fienstein (Makov) Shifra   Krishevski Ami Raoul Samuel   Tabib Shlomo