locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Lapidot Zeev Vova
Abaiov Liora   Goldenberg Moshe Mussa   Levet (Koyfman) Shoshana
Abramson Arie   Goldin Nisan   Levi Itzhak
Abramson (Blum) Rachel   Gordon Avraham   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gordon (Schalit) Rachel   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Anisfeld Tzvi Hirsh   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Neuman Philip
Asa (Arei) Sarah   Halevi Haim Yehoshua   Parpari Shabtai
Ben Ami Biniamin   Hankin (Kerarr) Dvorah   Patrias Max
Ben Ariye (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Pershcovski (Levi) Pella Zipora
Biberman Israel   Hillel Naftali   Reizfeld Karl
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Sharshevski Zondel
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Shaul Daniel
Dobrovsky Eliyau   Izrael Tilla Tehila   Shif (Ginzburg) Hassya
Dubrovsky Mordechai   Kalderon Moshe   Shkolnik (Catzler) Noga
Elizov Moshe   Komrov Avner   Shpeir (Freiman) Vered
Elyashiv Elhana Chune   Koritovsky Ester   Sneh (Klinbaum) Moshe
Ephraim (Chammami) Simcha   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Tabib Shlomo
Erlich Yoseph   Kratchevski (Cohen) Helen   Taft Nathan
Fein (Mints) Milca   Krishevski Ami Raoul Samuel   Tsuberi (Abutbul) Bracha
Fienstein (Makov) Shifra   Kutzersky Yehudit   Veinberg Schalit Malca