locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Krishevski Ami Raoul Samuel
Abaiov Liora   Goldenberg Moshe Mussa   Kutzersky Yehudit
Abramson Arie   Goldin Nisan   Lapidot Zeev Vova
Abramson (Blum) Rachel   Gordon Avraham   Levant (Koyfman) Shoshana
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gordon (Schalit) Rachel   Levi Itzhak
Agranat Dov   Gotthilf Shlomit   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Anisfeld Tzvi Hirsh   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Mantsur Yosef
Asa (Arei) Sarah   Halevi Haim Yehoshua   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Ben Ami Biniamin   Halevi (Levin) Israel   Michelson Eliyahu
Ben Arie (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Mitsmacher (Boygen) Sheyndel
Biberman Israel   Hillel Naftali   Neuman Philip
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Noe' Artur
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Parpari Shabtai
Dobrovsky Eliyau   Ichilov (Unger) Hanna   Patrias Max
Dubrovsky Mordechai   Izrael Tilla Tehila   Prashkovski (Levi) Pella Zipora
Elizov Moshe   Kalderon Moshe   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Elyashiv Elhana Chune   Komrov Avner   Reisfeld Karl
Ephraim (Chammami) Simcha   Koritovsky Ester   Sade (Feldman) Avraham
Fein (Mints) Milca   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Samberg Rivka
Fienstein (Makov) Shifra   Kratchevski (Cohen) Helen   Sharshevski Zondel