locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Kutzersky Yehudit
Abaiov Liora   Goldenberg Moshe Mussa   Lapidot Zeev Vova
Abramson Arie   Goldin Nisan   Levant (Koyfman) Shoshana
Abramson (Blum) Rachel   Gordon Avraham   Levi Itzhak
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gordon (Schalit) Rachel   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Anisfeld Tzvi Hirsh   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Asa (Arei) Sarah   Halevi Haim Yehoshua   Neuman Philip
Ben Ami Biniamin   Hankin (Kerarr) Dvorah   Parpari Shabtai
Ben Ariye (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Patrias Max
Biberman Israel   Hillel Naftali   Pershcovski (Levi) Pella Zipora
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Reizfeld Karl
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Sharshevski Zondel
Dobrovsky Eliyau   Ichilov (Unger) Hanna   Shaul Daniel
Dubrovsky Mordechai   Izrael Tilla Tehila   Shif (Ginzburg) Hassya
Elizov Moshe   Kalderon Moshe   Shkolnik (Catzler) Noga
Elyashiv Elhana Chune   Komrov Avner   Shpeir (Freiman) Vered
Ephraim (Chammami) Simcha   Koritovsky Ester   Sneh (Klinbaum) Moshe
Erlich Yoseph   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Tabib Shlomo
Fein (Mints) Milca   Kratchevski (Cohen) Helen   Taft Nathan
Fienstein (Makov) Shifra   Krishevski Ami Raoul Samuel   Tsuberi (Abutbul) Bracha