locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Goldenberg Moshe Mussa   Kutzersky Yehudit
Abaiov Liora   Goldin Nisan   Lapidot Zeev Vova
Abramson Arie   Gordon Avraham   Levant (Koyfman) Shoshana
Abramson (Blum) Rachel   Gordon (Schalit) Rachel   Levi Itzhak
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gotthilf Shlomit   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Anisfeld Tzvi Hirsh   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Mantsur Yosef
Asa (Arei) Sarah   Halevi Haim Yehoshua   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Ben Ami Biniamin   Halevi (Levin) Israel   Mitsmacher (Boygen) Sheyndel
Ben Ariye (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Neuman Philip
Biberman Israel   Hillel Naftali   Parpari Shabtai
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Patrias Max
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Prashkovski (Levi) Pella Zipora
Dobrovsky Eliyau   Ichilov (Unger) Hanna   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Dubrovsky Mordechai   Izrael Tilla Tehila   Reisfeld Karl
Elizov Moshe   Kalderon Moshe   Samberg Rivka
Elyashiv Elhana Chune   Komrov Avner   Sharshevski Zondel
Ephraim (Chammami) Simcha   Koritovsky Ester   Shaul Daniel
Fein (Mints) Milca   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Shif (Ginzburg) Hassya
Fienstein (Makov) Shifra   Kratchevski (Cohen) Helen   Shkolnik (Catzler) Noga
Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Krishevski Ami Raoul Samuel   Shpeir (Freiman) Vered