locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Haim Victor   Guterman Moshe   Robotchek (Tzinder) Tzili Tzitzilya
Agi (Adaji, Berkovitch) Clara   Han Tomass tomi   Roujansy (Rozenberg) Sarah
Altbauer Avi   Hankin (Gordon) Fanny   Seikoff Mabel
Altura Zvi Hersh   Heilisher (Marcus) Dora Rose   Shamir (Deutch) Rachel
Anukov Izack   Ichilov Nechemya   Sharshevski Ester Ausnat
Ashkenazi Zvi   Izraeli Rachel Sammy   Shealtiel Maryus Meir
Avruch (Glubtchik) Chanan Golda   Klotsman Yehosua Obsi   Shealtiel Yuda
Baskind (Pinlat) Tova   Koval Pesach   Shlomovitch (Luzki) Haya
Ben Barak Tzur   Libin Mordechai   Shmueli (Hoorvitz) Yemima
Ben Yaakov Hadasa   Madmony Shlomo   Strauss (Levi) Anna
Berkovitch Nahum   Malin Mina   Tamir Shalom
Birger Arieh   Manidor (Mandelshtam) Avram   Toporovski Sarah
Cohen Eliahu   Mitsmacher Avraham   Tsherchniya Shlomo
Dashevsky (Volkoviski) Avigail   Mizrachi Irmiyahoo Rami   Valld Yosef
Deutch (Shrolov) Zipora   Mizrachi Menashe   Veinberg Etta
Fenigshtein Tzippora   Mizrachi Yaakov Mussa   Weiss Reuven
Fishelzon Mordechai   Nahami Hamama Yona   Weiss (Orbach) Shara
Fleser Tzvi   Nave Eitan   Wolfenson (Berkovitch) Raya
Gershuny (Gershonovitch) Naaman Zusya   Papirmayster (Fainstein) Dora   Yaroslavsky Shmuel
Greenblatt Dov   Reesel Micharl   Yashevitz (Mogilevitch) Bat Ami