locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Alter Shara Bila   Koyfman Yente   Yabbo Natan
Bitchik Elhanan   Kushnir Shmuel   Yam Shahor (Tzermanovitch) Avraham
Blitzstein Frieda   Litvinski Moris Moshe   Yapou (Padova) Golda
Bronstein (Press) Haya   Markus Yosef Aharon   Yunish Shulamit
Gissin Arieh Acky   Mayzel (Hirshfeld) Rachel   Zatutsky (Roujansky) Hadassa
Golani (Yagulnitzer) Itzhak Avraham   Millman (Carner Charton) Malka   Zeiger Arye Leib
Gordon (Zamil) Raizel Shoshana   Sherf Yechezkel   Zinger (Ludmir) Etta
Hedda (Zimblinger) Berta   Shtokhamer Avner Menachem   Zusmanovitch Mordechai
Hezin Eliyahu   Vigodsky Fania    
Kazushner Pesah   Wolfman Eliyahu