locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ashram Shlomo   Kaham Yael   Reznik (Stoznasker) Luba
Ben Baruch Rachel   Levine (Zinger) Rachel   Rivax Haya Tove
Cohen Itzhak   Lokshin Eliezer   Tomashin Michael
Dombak Hana   Marsh (Markovitch) Yaakov   Turninski (Erlich) Ester
Frenkel (Neidorf) Genia   Milman Chaim   Ukashi Seadyah Sayd
Goldin Itzhak   mostoboy (Gishry) Amos   Vaiss (Froind) Margareta
Goldshmit Yehudit   Neuman (Krachevsky) Rivka   Vashitz Ephraim
Halevi Shai   Orsher Feivel   Yaakobovitch Zevulun
Hershkovitch Eliyahu   Pershcovski Arieh Leib   Zussman (Karchemski) Miriam
Holman Binyamin   Pershcovski (Krachevsky) Gensia    
Homa Yaakov   Porter Itzhak