locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Amiel Avraham Albert   Horowitz (Papiermeister) Rachel   Rehavi Margalit
Arieh Avraham Nissim   Horowitz Zvi   Schalit Eliyahu Leib
Berlin (Polyakov) Tzita   Kirzner Eliyahu   Shirizley Shlomo Israel
Bloch Avraham   Lezarovitch (Kirzner) Brurya   Shor (Pohatchevsky) Yona
Bonder Breine Bruria   Lezarovitch Moshe   Shteynbach Yehoshua
Fisher Yosef   Markovitch Yentel   Smolizanski Rudolph Reuven
Galubchik Hanina   Mogilevetch Hovav   Toporovski Itzhak Leib
Gindi Ezra   Mogilevski Moshe   Vishnavsky Issar
Goldstein Arye Leib   Plotnik David   Weiss (Goldberg) Shoshana
Horowitz Gershon   Rappaport Shmaya Simon   Zaitsov (Yalovski) Zipora