locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
spouse: Sheine Malka; born: 1876
  HaCohen (Ben Hillel Hacohen) Mordechai   Schalit Arye Yom Tov Lifa
spouse: Yedida; born: 1902
  Hankin Mendel   Shabbot (Cherem) Garaz
Abramov (Yaacobovitch) Purim Pnina   Haramati Rabinovitch Shmuel   Shnifer Reuven
Arem Itzhak   Huberman (Zisel) Miriam   Shovali Hanna
Babitch (Karner) Pnina Peril   Kratchevski (Kaplan) Rachel   Smolizanski Reizel
Barad Avraham   Levontin Pesha   Taft Raphaely Zvi
Belkind Shimshon   Levontin Zipora Feige   Trachtenberg Yehiel I
Ben Artzi (Mizrachi Aviram) Shpiah Sofiya   Openhaym Yoseph   Veinberg Nahum
Birger (Kram) Rachel Leah   Papirmayster (Dvidson) Leah   Yakobson Simcha
Blumner David   Parsov Boaz   Zusmanovitch Yaffa
Branitzky (Bralnitzky) Aba   Pazner (Avraham, Yochevedzon) Hananya    
Frank Henri Zvi   Popko Arye