locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson Moshe   Halevi Moshe   Mushan Nachman
Belkind Meir Etniel   Haypert (Elinger) Keyla   Popko Reizel Rasha
Bilstutzky Leah   Horowitz (Yafe) Rivka Malca   Rand Gitel Gizela
Branitzky Nathan   Levontin (Hushi Ha'archy) Yehiel   Rozental Flora
Cohen (Nusbaoum) Malka Mitta   Lifshits Moshe   Shnifer Nathan
Diskin Aharon   Lubman Shlomo   Teper Israel
Drubin Hananel   Marke Krauze Yehudit   Ticho Yosef
Fecht Tsvi   Miransky Hanna Adela   Zaltsman Golda
Greenblatt Moshe   Musael Nahum   Zuskovitch Tuvya