locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ain Itzhak   Hillel Hillel   Pryelnik Mordechai
Becker Shulamit   Hillel (Horwitz) Malia Amalia   Ratner Shimon Yeshiva
Berkovitch (Lazarov) Breiner   Kaner Batya   Roffe (Shaboot) Yehoshua Farach
Borochovitch (Altman) Zvia   Kipnis (Lubman) Miriam   Rozenfeld Moshe
Branitzky (Bralnitzky) Haim   Kotkovsky Yosef   Rozenfeld (Rozin) Musha
Brass Leah   Kutzersky (Yarovski) Golda   Tabib (Ben Avraham) Tabib
Dokman (Marcus) Batia Basha   Kutzersky Yaacov Simcha   Tschernov Itzhak
Eytan Israel   Mahnifker (Calderon) Shoshana   Tulipman Alexander Zelkind
Gafla (Ben Yaakov) David   Maymon (Abdalla) Shlomo   Ukashi (Ben Shalom) Zecharia Ichye
Goldberg Itzhak Leib   Medalya (Gutman) Hanna   Veinberg Yaacov
Halevi Ben Tzion   Papo Gavriel Eliezer   Weitzbard Elyakim
Hershkovitch Baruch   Pinstein Hinke Reizel   Yarovsky Aryeh Yehuda Leib