locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Yehoshua   Katz (Wissenshtern) Fradil Fany   Neuman Itzhak
Baskind (Tsallilihin) Ruchama   Kazushner Zipora Feige   Pohatchevsky (Feinstein, N efesh) Nehama
Berkovitch (Arkin) Shina Liba Ahuva   Levine (Kaplan) Batya Goldie   Rivkind Haim
Dombak Aharon   London Aharon   Similansky (Teller) Tzila
Elzner Shaul   Margolin Esther   Tschernov Yoel
Feinberg (Ziperman) Berta   Merhovitch (Popovitch) Beila Rivka   Zaytsov Yafa
Hitrush Yaakov   Merhovitch Israel Leib