locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Hissin Haim   Rozen Shraga Feibush
Alhimeister (Alchemeister) Meir   Itzhaky (Itzhakov) Michael   Sibahi Haime
Benisovitch Rachel Leah   Karasenty Nissim   Smolizanski Yaacov Zeev
Broyzman Emma Henya   Kohan Arazi (Zarihan) Flor   Sofer Aliza
Broyzman Yaacov Asher   Markovitch Itzhak   Valld Haia
Gordon Shimshon   Mazya (Gutman) Igenya   Weisman Amram
Henoch Dov   Mizrachi (Musael) Shama Shoshana